Posts by Skyness

  Full Stack Developer Roadmap: Steps for Advanced Development

  Acquire Fundamental Knowledge:
  Start by learning the fundamental programming languages. These typically include HTML, CSS, JavaScript, and a server-side language (e.g., Python, Ruby, PHP).

  Master Web Development Tools:
  Learn to use version control systems like Git and an Integrated Development Environment (IDE) or text editor effectively.

  Learn Database and Server-Side Technologies:
  Familiarize yourself with relational databases like MySQL, PostgreSQL, and server-side frameworks like Express.js, Django.

  Enhance Front-end Technologies:
  Learn front-end frameworks like React, Angular, or Vue.js. Also, specialize in responsive web design and user interface development.

  Strengthen Back-end Development:
  Learn back-end technologies like Node.js, Flask, and how to build RESTful APIs. Gain in-depth knowledge of database management and security.

  Work on Full Stack Projects:
  Combine your front-end and back-end skills by working on real-world projects that involve full stack development.

  Focus on Continuous Learning and Improvement:
  Stay updated with changes in technology, be open to learning new tools and techniques. Follow blogs, enroll in online courses, and participate in community events to enhance your skills.


  Please login to see this link.

  Full Stack Developer Yol Haritası: İleri Seviye Gelişim İçin Adımlar

  1. Temel Bilgileri Edinin: Full stack developer olmak için temel programlama dillerini öğrenin. Bunlar genellikle HTML, CSS, JavaScript, ve bir sunucu tarafı dilini içerir (örneğin, Python, Ruby, PHP).

  2. Web Geliştirme Araçlarını Kullanmayı Öğrenin: Git gibi sürüm kontrol sistemlerini ve bir IDE (Integrated Development Environment - Entegre Geliştirme Ortamı) veya metin düzenleyiciyi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenin.

  3. Veritabanı ve Sunucu Tarafı Teknolojileri Öğrenin: MySQL, PostgreSQL gibi ilişkisel veritabanları ve Express.js, Django gibi sunucu tarafı çerçevelerini öğrenin.

  4. Front-end Teknolojilerini Geliştirin: React, Angular, veya Vue.js gibi front-end framework'lerini öğrenin. Ayrıca, responsive web tasarımı ve kullanıcı arayüzü geliştirme konularında uzmanlaşın.

  5. Back-end Geliştirmeyi Güçlendirin: Node.js, Flask gibi back-end teknolojilerini öğrenin ve RESTful API'lar oluşturmayı öğrenin. Veri tabanı yönetimi ve güvenlik konularında derinlemesine bilgi edinin.

  6. Tam Yığın Projeleri Üzerinde Çalışın: Hem front-end hem de back-end becerilerinizi birleştirerek gerçek dünya projeleri üzerinde çalışın. Bu projeler, uygulamaların tam yığın geliştirilmesi sürecini kapsayabilir.

  7. Devamlı Öğrenmeye ve Gelişmeye Odaklanın: Teknolojideki değişimleri takip edin, yeni araçlar ve teknikler öğrenmek için açık olun. Blogları takip edin, çevrimiçi kurslara katılın ve topluluk etkinliklerine katılarak becerilerinizi geliştirin.

  Please login to see this link.

  Backend Developer Roadmap: Your Guide to Success

  1. Master the Fundamentals:

  Begin your journey by mastering the fundamentals of programming languages such as Python, JavaScript (Node.js), or Ruby. Understanding the core concepts of programming is crucial for building a strong foundation.

  2. Dive Into Databases:

  Explore the world of databases including relational databases like MySQL or PostgreSQL, and NoSQL databases like MongoDB or Redis. Learn how to design efficient database schemas and perform CRUD operations.

  3. Understand APIs and Web Services:

  Familiarize yourself with RESTful APIs and how to build them. Learn about HTTP methods, status codes, and authentication mechanisms. Additionally, delve into GraphQL as an alternative API technology.

  4. Learn about Server-Side Frameworks:

  Explore popular server-side frameworks such as Django (Python), Express.js (Node.js), or Ruby on Rails. These frameworks provide tools and conventions to streamline backend development.

  5. Secure Your Applications:

  Become familiar with prevalent security vulnerabilities and adopt best practices to fortify your applications. Explore methodologies like input validation, authentication mechanisms, and authorization protocols to safeguard your systems against potential threats.n.

  6. Explore Cloud Technologies:

  Gain knowledge of cloud platforms like Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, or Google Cloud Platform (GCP). Understand how to deploy and scale applications using cloud services.

  7. Continuous Learning and Improvement:

  Remain abreast of the ever-evolving landscape of backend development by staying attuned to the latest trends and emerging technologies. Foster engagement within the developer community, seize opportunities to partake in conferences, and leverage online courses as avenues for perpetual skill refinement.


  Please login to see this link.

  Backend Developer Yol Haritası

  1. Temel Bilgileri Öğrenin:

  Yolculuğunuza, Python, JavaScript (Node.js) veya Ruby gibi programlama dillerinin temel bilgilerini öğrenerek başlayın. Programlamanın temel kavramlarını anlamak, sağlam bir temel oluşturmak için hayati öneme sahiptir.

  2. Veritabanlarına Dalın:

  MySQL veya PostgreSQL gibi ilişkisel veritabanları ve MongoDB veya Redis gibi NoSQL veritabanları gibi veritabanları dünyasını keşfedin. Veritabanı şemalarını verimli bir şekilde tasarlamayı ve CRUD işlemlerini gerçekleştirmeyi öğrenin.

  3. API'ları ve Web Servislerini Anlayın:

  RESTful API'ları ve nasıl oluşturulacağını öğrenin. HTTP yöntemleri, durum kodları ve kimlik doğrulama mekanizmaları hakkında bilgi edinin. Ayrıca, bir alternatif API teknolojisi olan GraphQL'i de keşfedin.

  4. Sunucu Tarafı Çerçevelerini Öğrenin:

  Django (Python), Express.js (Node.js) veya Ruby on Rails gibi popüler sunucu tarafı çerçevelerini keşfedin. Bu çerçeveler, backend geliştirmeyi kolaylaştırmak için araçlar ve standartlar sağlar.

  5. Uygulamalarınızı Güvene Alın:

  Uygulamalarınızı güvene almak için yaygın güvenlik tehditlerini ve en iyi uygulamaları anlayın. Giriş doğrulama, kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi teknikler hakkında bilgi edinin.

  6. Bulut Teknolojilerini Keşfedin:

  Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure veya Google Cloud Platform (GCP) gibi bulut platformlarını tanıyın. Bulut hizmetlerini kullanarak uygulamaları nasıl dağıtacağınızı ve ölçeklendireceğinizi anlayın.

  7. Sürekli Öğrenme ve Gelişme:

  Backend geliştirme alanındaki en son trendleri ve teknolojileri takip edin. Geliştirici topluluğuyla etkileşime geçin, konferanslara katılın ve çevrimiçi kurslara katılarak sürekli olarak becerilerinizi geliştirin.

  Bu yol haritasını takip ederek backend geliştirme alanında başarılı bir kariyerin kapılarını aralayabilirsiniz. Başarılar!


  Please login to see this link.

  Front-End Developer Roadmap: Steps to Get Started

  Hello everyone,

  Allow me to unveil a journey map tailored for those eager to delve deeper into the realm of front-end development. This captivating field revolves around sculpting user interfaces for websites and applications, offering boundless opportunities for innovation and creativity. Without further ado, let's embark on the steps to set foot in this dynamic domain:

  1. Learn Basic Web Technologies

  As a first step, you should learn basic web technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. HTML defines the structure of a web page; CSS determines its style, and JavaScript controls the dynamic behavior of the web page.

  2. Learn Git and Contribute to GitHub

  Learning Git is a fundamental skill for managing your code and version control. By contributing to platforms like GitHub, you can gain experience in open-source projects.

  3. Learn Basic Front-End Frameworks

  Start learning popular front-end frameworks such as React, Angular, or Vue.js. These frameworks help make the web development process more efficient and are ideal for large-scale projects.

  4. Learn Responsive Web Design

  Responsive web design ensures that websites are displayed appropriately on different devices (computers, tablets, phones, etc.). By learning responsive design with frameworks like Bootstrap, you can improve user experience.

  5. Understand Performance and Optimization

  The performance and optimization of websites directly impact user experience. Therefore, you should learn about techniques and tools to increase the speed of web pages.

  6. Keep Learning Continuously

  The field of front-end development is constantly evolving, so you should be open to new technologies and trends. Follow blogs, take online courses, and interact with other developers to keep yourself updated.

  By following these steps, you can build a solid foundation in front-end development. Remember that patience and continuous practice are important. Best of luck on your journey!


  More Content ---> Please login to see this link.

  Front-End Developer Yol Haritası: Başlangıç İçin Adımlar

  Merhaba arkadaşlar,

  Bugün, front-end development alanında kendini geliştirmek isteyenler için bir yol haritası paylaşmak istiyorum. Front-end development, web sitelerinin ve uygulamalarının kullanıcı arayüzlerinin oluşturulmasıyla ilgilenen heyecan verici bir alandır. İşte bu alanda başlangıç yapmak için atmanız gereken adımlar:

  1. Temel Web Teknolojilerini Öğrenin

  İlk adım olarak HTML, CSS ve JavaScript gibi temel web teknolojilerini öğrenmelisiniz. HTML, bir web sayfasının yapısını tanımlar; CSS, bu yapının stilini belirler; ve JavaScript, web sayfasının dinamik davranışını kontrol eder.

  2. Git'i Öğrenin ve GitHub'a Katkıda Bulunun

  Git'i öğrenmek, kodunuzu yönetmek ve sürüm kontrolü yapmak için temel bir yetenektir. GitHub gibi platformlara katkıda bulunarak açık kaynaklı projelerde deneyim kazanabilirsiniz.

  3. Temel Front-End Framework'leri Öğrenin

  Popüler front-end framework'leri olan React, Angular veya Vue.js gibi teknolojileri öğrenmeye başlayın. Bu framework'ler, web geliştirme sürecini daha verimli hale getirmenize yardımcı olur ve büyük ölçekli projeler için idealdir.

  4. Responsive Web Tasarımını Öğrenin

  Responsive web tasarımı, web sitelerinin farklı cihazlarda (bilgisayarlar, tabletler, telefonlar vb.) uygun şekilde görüntülenmesini sağlar. Bootstrap gibi framework'lerle responsive tasarımı öğrenerek kullanıcı deneyimini iyileştirebilirsiniz.

  5. Performansı ve Optimizasyonu Anlayın

  Web sitelerinin performansı ve optimizasyonu, kullanıcı deneyimini doğrudan etkiler. Bu nedenle, web sayfalarının hızını artırmak için teknikler ve araçlar hakkında bilgi edinmelisiniz.

  6. Sürekli Öğrenmeye Devam Edin

  Front-end development alanı sürekli olarak gelişiyor, bu yüzden yeni teknolojilere ve trendlere açık olmalısınız. Blogları takip edin, çevrimiçi derslere katılın ve diğer geliştiricilerle etkileşimde bulunarak kendinizi sürekli olarak güncel tutun.

  Başlangıç için bu adımları izleyerek front-end development alanında sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. Unutmayın ki, sabır ve sürekli pratik yapma önemlidir. Başarılar dilerim!


  Yol Haritası Takibi için bu siteye mutlaka göz atın ---> Please login to see this link.

  NVIDIA has unveiled its latest application, bringing all settings under one roof!

  NVIDIA has unveiled its latest application, streamlining all settings into a single platform. So, how can you get your hands on this new NVIDIA application?

  In recent tech headlines, NVIDIA has been making waves, and today, they've dropped some significant news. Not only did they disclose their earnings for the fourth quarter of 2023, but they also announced something that's sure to please users. The company has merged its two separate applications into one cohesive platform. But where can you download this new software? Here's the lowdown...

  Introducing the New NVIDIA Application
  As you may know, NVIDIA offers two applications for computer users. The first is the NVIDIA Control Panel, allowing for the management of fundamental screen settings. The second is NVIDIA GeForce Experience, providing options for Game Ready driver updates, gaming, and optimization features.

  Having two separate apps wasn't exactly popular among users, for obvious reasons. Despite not consuming much storage space, the inconvenience of scattered settings was apparent. Fortunately, NVIDIA has taken steps to address this.

  Enter the new NVIDIA application. This app, bearing the company's name, consolidates optimization tools, driver updates, and all screen-related settings into one unified platform. Still in its beta phase, you can download the NVIDIA application from Please login to see this link.

  But what exactly does this new app bring to the table? Let's take a closer look at the various pages accessible through the vertical menu on the left.

  Homepage

  The homepage of the new NVIDIA application provides a comprehensive overview. You can view the games installed on your computer and explore other software recommended by NVIDIA. Hovering over a game allows you to launch it or access its settings.

  Drivers

  The Drivers page informs you of any available driver updates and allows for quick installation if there are any. You can also read about the new features and bug fixes included in the current driver.

  Graphics

  Gamers will likely frequent the Graphics page the most. Here, you can access the graphics settings for your installed games and optimize them for your device with a single click. Whether you prefer individual settings for each game or global adjustments, it's all accessible here.

  Coupon

  If you have a coupon, you can claim your reward from this page. Even without a coupon code, you can still access rewards available to all users.

  Settings

  True to its name, the Settings section provides access to all application-related settings. For instance, you can manage the option to automatically download new driver updates, enable or disable specific features, and view your device's specifications.

  Artificial Intelligence

  Excitingly, the NVIDIA application will soon integrate support for AI-powered features like RTX Dynamic Vibration. This feature promises to enhance in-game visuals and enrich colors, ultimately elevating the gaming experience.

  What are your thoughts on this development? How do you rate the new NVIDIA application? Share your opinions with us in the Comments section below.

  NVIDIA, tüm ayarları bir arada sunan yeni uygulamasını duyurdu!

  NVIDIA, kullanıcıları sevindirecek bir karar alarak, tüm ayarları bir araya getiren yeni uygulamasını tanıttı. Artık NVIDIA'nın bilgisayar kullanıcıları için iki ayrı uygulaması bulunmayacak. Şirket, temel ekran ayarlarını yönetme imkanı sunan NVIDIA Denetim Masası ile oyun optimizasyonu ve sürücü güncellemelerini sağlayan NVIDIA GeForce Experience uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirdi.

  Yeni NVIDIA uygulamasını indirmek için Please login to see this link. adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Bu yeni uygulama, optimizasyon, sürücü güncellemeleri ve ekran ayarlarını tek bir yerde sunuyor. Sol taraftaki dikey menüden ulaşabileceğiniz ana sayfa üzerinden bilgisayarınızdaki oyunları görebilir ve diğer yazılımlara erişebilirsiniz. Ayrıca sürücü güncellemelerini kontrol edebilir, oyun grafik ayarlarınızı yönetebilir ve ödülleri talep edebilirsiniz. Ayarlar bölümünden ise uygulama tercihlerinizi yapılandırabilirsiniz.

  Yakın zamanda NVIDIA uygulamasına yapay zeka destekli RTX Dinamik Titreşim özelliğinin ekleneceği de belirtiliyor. Bu özellik, oyun görsellerini daha net ve renkleri daha canlı hale getirerek oyun deneyimini geliştirecek.

  Yeni NVIDIA uygulaması hakkındaki düşüncelerinizi ve görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

  Top Free Software Learning Platforms

  The era of attending courses or resorting to textbooks to learn software development is long gone. Online software learning platforms, available entirely for free, empower everyone to enhance their coding skills. Here are some of these platforms:

  BitDegree Software Learning: BitDegree offers a comprehensive platform to learn various programming languages and concepts.

  Coursera – Software Courses: Coursera provides a vast collection of software courses from leading universities worldwide.

  Code Academy: Code Academy offers interactive courses on many popular programming languages through a user-friendly interface.

  edX: edX offers free online courses in collaboration with universities and industry leaders worldwide.

  Khan Academy: Khan Academy provides educational materials on a wide range of topics, including software development, from beginner to advanced levels.

  Codewars: Codewars is an excellent platform to practice algorithms and programming languages.

  Code.org: Code.org offers various courses to learn software skills from beginner level onwards, ideal for children as well.

  Udemy: Udemy offers a wide range of courses in programming languages and software development topics, some of which are free.

  Dash General Assembly: Dash provides interactive lessons on web development and fundamental programming topics.

  Free Code Camp: Free Code Camp is a community-focused platform where you can practice web development and enhance your software skills.

  These platforms provide excellent resources for beginners to start learning software development and also allow experienced developers to improve their skills. Each offers options tailored to different learning styles and goals. What's your favorite platform? Share it in the comments!

  En İyi Ücretsiz Yazılım Öğrenme Platformları

  Yazılım öğrenme süreci artık klasik kurslara gitme veya ders kitaplarına başvurma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Tamamen ücretsiz olarak erişebileceğiniz çevrimiçi yazılım öğrenme platformları, herkesin yazılım becerilerini geliştirmesine olanak tanır. İşte bu platformlardan bazıları:

  BitDegree Yazılım Öğrenme: BitDegree, çeşitli yazılım dilleri ve konseptlerini öğrenmek için kapsamlı bir platform sunar.

  Coursera – Yazılım Dersleri: Coursera, dünyanın önde gelen üniversitelerinden gelen kurslarla geniş bir yazılım dersleri koleksiyonu sunar.

  Code Academy: Code Academy, interaktif ve kullanıcı dostu bir arayüzle birçok popüler programlama dili üzerine interaktif kurslar sunar.

  edX: edX, dünya çapındaki üniversitelerin ve endüstri liderlerinin işbirliğiyle ücretsiz çevrimiçi kurslar sunar.

  Khan Academy: Khan Academy, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan birçok konuda eğitim materyali sunar, bunlar arasında yazılım da bulunur.

  Codewars: Codewars, algoritmaları ve programlama dilini pratik etmek için mükemmel bir platformdur.

  Code.org: Code.org, başlangıç seviyesinden itibaren yazılım becerilerini öğrenmek için çeşitli dersler sunar, özellikle çocuklar için idealdir.

  Udemy: Udemy, programlama dilleri ve yazılım geliştirme konularında geniş bir yelpazede dersler sunar, bazıları ücretsizdir.

  Dash General Assembly: Dash, web geliştirme ve temel programlama konularında interaktif dersler sunan bir platformdur.

  Free Code Camp: Free Code Camp, web geliştirme pratiği yaparak yazılım becerilerinizi geliştirebileceğiniz bir topluluk odaklı platformdur.

  Bu platformlar, yazılım öğrenmeye yeni başlayanlar için mükemmel kaynaklar sunar ve ayrıca deneyimli geliştiricilerin becerilerini geliştirmelerine de olanak tanır. Her biri farklı öğrenme tarzlarına ve hedeflerine uygun seçenekler sunar. Sizin de favori platformunuz hangisi? Yorumlarda paylaşın!

  IP adresi, internete bağlı cihazların kimlik numarası olarak düşünülebilir. Özellikle internete erişmek için kullanılan cihazlar olan telefonlar ve bilgisayarlar, her biri farklı bir IP adresine sahiptir. Ancak bazen belirli sitelere erişimde engellemelerle karşılaşabiliriz ve bu durumda IP adresimizi değiştirmemiz gerekebilir. İşte bunu nasıl yapabileceğiniz:

  IP Adresi Değiştirme (Bilgisayar)

  1. Başlat Menüsü: İlk adım olarak Windows işletim sistemlerinde başlat menüsüne gidin.
  2. Komut İstemi: Arama kısmına "cmd" yazarak komut istemine giriş yapın.

  3. IP Bilgisi: Komut istemine "ipconfig" komutunu girerek mevcut IP adresinizi öğrenin.


  4. Ağ ve Paylaşım Merkezi: Denetim Masası > Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi'ne gidin.
  5. Wi-Fi Ayarları: Wi-Fi ayarlarına girerek "Özellikler" seçeneğine tıklayın.


  6. IPv4 Ayarları: İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayarak ayarlarınızı değiştirin.


  7. Yeni IP Ayarları: "Aşağıdaki IP adresini kullan" seçeneğini işaretleyin ve istediğiniz IP adresini girin.

  8. Diğer Ayarlar: Alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi gibi diğer ağ ayarlarınızı da gerekirse değiştirin.


  9. Değişiklikleri Kaydet: Yaptığınız değişiklikleri kaydedin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.


  İnternet IP Değiştirme (Tarayıcı)

  1. VPN Eklentisi: Tarayıcınızın uzantı mağazasına giderek VPN eklentisi arayın ve indirin.
  2. VPN Bağlantısı: Eklentiyi kurduktan sonra istediğiniz ülkenin IP'sini seçerek bağlanın.

  IP Değiştirme (Telefon)

  VPN Uygulaması: Google Play Store veya App Store'dan bir VPN uygulaması indirin ve kurun.
  Bağlantı: Uygulamayı açın ve istediğiniz bir ülkenin sunucusuna bağlanarak IP adresinizi değiştirin.

  Yukarıdaki adımları takip ederek hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda IP adresinizi değiştirebilir ve engellenen sitelere erişim sağlayabilirsiniz. Ancak, IP adresini değiştirirken dikkatli olunması gerektiğini unutmayın, çünkü yanlış yapılandırma internet bağlantınızı etkileyebilir.

  GTA 5 En Hızlı Arabaları Rehberi

  GTA 5, 2013'te piyasaya sürülmesine rağmen hala en popüler oyunlardan biri olmayı başarıyor, özellikle de Çevrimiçi modu ile. Bu popülerliği elbette çevrimiçi modunun katkısıyla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Oyunun en dikkat çeken unsurlarından biri araçlar olduğu için, genel olarak oyuncuların GTA 5'teki arabalara ilgi gösterdiğini düşünerek, GTA 5'in en hızlı arabalarını sizler için listeledik.

  GTA 5'teki en hızlı arabalar listemizde bulunan araçlar en güncel olanlardır ve eğer oyuna bir araç güncellemesi gelirse ve bu araç listemize dahil olursa, içeriği güncellemeye çalışacağız. GTA'daki çoğu hızlı araç, GTA Online modunda bulunur, bu yüzden listemizdeki araçlar Çevrimiçi ve Hikaye Modu'ndaki araçlar rastgele bir şekilde yer alacak.

  Zaten GTA 5'teki birçok oyuncunun bildiği gibi, oyun içinde gerçek dünyada bulunan araçlar bulunmaktadır, ancak tabii ki farklı markalarla biraz değiştirilerek oyun içine eklenmiştir. Bu nedenle benzerlikler olabilir, bunu dikkate alabilirsiniz. Zaten listemizde yer alan tüm araçların gerçek dünya versiyonlarını da belirteceğiz. Peki hadi gelin GTA 5'teki en hızlı arabalara bir göz atalım...

  GTA 5 En Hızlı Arabaları

  Şimdi sizlere GTA 5'te bulunan en hızlı arabaları sıralıyoruz. Sıralama en hızlıdan en yavaşa doğru gitmektedir. Listemizi inceleyerek GTA 5'in en hızlı arabasını bulabilirsiniz.

  Ocelot Pariah
  GTA 5'in en hızlı arabası olan Ocelot Pariah ile asfaltı adeta ağlatabilirsiniz!
  Maksimum hız: 136.00 mph (218.87 km/sa)

  Fiyat: 1,420,000$

  Satın alındıktan sonra satış fiyatı: 852,000$

  Gerçek hayattaki modeli: Ferrari 812 Superfast / Aston Martin V12 Zagato

  Grotti Itali RSX
  Ferrari'ye benzerliğiyle dikkat çeken araç olan Grotti Itali RSX, GTA 5'in en hızlı ikinci arabasıdır.
  Maksimum hız: 135.30 mph (217.74 km/sa)

  Fiyat: 3,465,000$

  Satın alındıktan sonra satış fiyatı: 2,079,000$

  Gerçek hayattaki modeli: Ferrari SF90 Stradale

  Pfister 811
  Tasarımıyla hızını yansıtmayan Pfister 811, GTA 5'in üçüncü en hızlı arabasıdır!
  Maksimum hız: 132.50 mph (213.24 km/sa)

  Fiyat: 1,135,000$

  Satın alındıktan sonra satış fiyatı: 681,000$

  Gerçek hayattaki modeli: Porsche 918 Hypercar / Koenigsegg Regera

  Principe Deveste Eight
  Principe Deveste Eight, GTA 5'in en hızlı dördüncü arabasıdır. Gerçek hayattaki modelinden daha yavaş olsa da oldukça güçlü bir arabadır.
  Maksimum hız: 131.75 mph (212.03 km/sa)

  Fiyat: 1,795,000$

  Satın alındıktan sonra satış fiyatı: 1,077,000$

  Gerçek hayattaki modeli: Devel Sixteen / Mazda Furai

  Bravado Banshee 900R
  Eski model yarış arabalarını anımsatan Bravado Banshee 900R, GTA 5'in en hızlı beşinci arabasıdır.
  Maksimum hız: 131.00 mph (210.82 km/sa)

  Fiyat: 565,000$

  Satın alındıktan sonra satış fiyatı: 322,050$

  Gerçek dünya versiyonu: Hennessey Viper Venom 1000, Dodge Viper, Mazda RX-7, Aston Martin DB9 gibi modellerden ilham alınarak oluşturulmuştur.

  GTA 5 Arabaları

  GTA 5 araba rehberimiz bu şekildedir. GTA 5'teki arabaları size ayrıntılı bir şekilde sunduk. Listemiz yeni araçlar eklenirse güncellenecek ve her zaman GTA 5 araba listesinden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Listemizdeki çoğu araç GTA 5 online arabalarıdır çünkü hikaye moduna bu tür araç güncellemeleri gelmez, sadece GTA 5 Online'a eklenirler. Bu nedenle, çevrimiçi oyun modunda daha fazla iyi araç bulunabilir.

  "Valorant Screen Driver Crashed" Solution Guide

  Valorant is a competitive and tactical shooter game with relatively high graphics requirements. However, one of the side effects of this intensity is graphics driver issues. If you experience graphics driver issues when entering or playing the game, you may experience a significant decrease in your computer's performance and may not enjoy the game. So, let's see what our suggestions are for solving the "Valorant screen driver crashed" issue.

  As a solution to graphics driver issues, you can follow the steps below:

  1.Restart your computer: First, restarting your computer may help resolve driver issues.
  2.Update your graphics card driver (most important item): Make sure your graphics card driver is up to date. Download and install the latest driver available on the graphics card manufacturer's website. IF NECESSARY, UNINSTALL AND REINSTALL THE DRIVER!
  3.Clean and reinsert your graphics card: Disconnect the connection of your graphics card, clean the slot of the card, and reinsert the card. (Even if it's not exactly the same problem, I solved a graphics card problem by solving the connection problem of my graphics card to the case.)
  4.Check if your computer is under load. In other words, make sure your computer is running smoothly with RAM and Disk while playing Valorant.
  5.Various platforms suggest "Set FPS according to your monitor's refresh rate" recommendations. For example, if your monitor is 144 Hz, set it to 144 FPS, and so on...
  You can uninstall and reinstall Vanguard.
  6.Delete and reinstall Valorant.
  7.If the above steps do not solve the problem, there may be a more serious underlying issue with the graphics card driver problem. In this case, you can submit a ticket to Riot Games stating "I did this and that, but the problem persists." As you know, Riot Games is quite helpful in such matters...

  Attention Pls: There may be various combinations. While those with Nvidia graphics cards may solve the problem by trying these methods, those with AMD graphics cards may not. Therefore, I would like to point out that there is no "definite solution" on this page. If you have solved the problem by using the information on our website, you can let us know in the "COMMENTS" section so that we can improve our article and be helpful to other users.

  Valorant Ekran Kartı Sürücüsü Sorununu Çözme Rehberi

  Valorant, rekabetçi ve stratejik bir nişancı oyunu olup yüksek grafik gereksinimleri olan bir oyundur. Ancak, bu yoğunluğun bir sonucu olarak bazen ekran kartı sürücüsü sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ekran kartı sürücüsü sorunları, oyuna giriş yaparken veya oyun sırasında performans düşüşlerine neden olabilir ve oyun keyfinizi etkileyebilir. İşte Valorant ekran kartı sürücüsü sorununu çözmenize yardımcı olabilecek öneriler:

  1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın: Öncelikle, bilgisayarınızı yeniden başlatarak sorunun geçici bir hata olup olmadığını kontrol edin.
  2. Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin: En önemli adım, ekran kartı sürücünüzü güncellemektir. Ekran kartı üreticinizin resmi web sitesinden en son sürücüyü indirip kurun. Gerekirse eski sürücüyü silip ardından yeni sürücüyü yükleyin.
  3. Ekran kartınızı temizleyin ve yeniden takın: Ekran kartınızın bağlantısını kesin, kartın yuvasını temizleyin ve kartı yeniden takın. Bu, bazı bağlantı sorunlarını çözebilir.
  4. Bilgisayarınızın yük altında olup olmadığını kontrol edin: RAM ve disk kullanımınızı kontrol ederek bilgisayarınızın oyun sırasında stabil çalıştığından emin olun.
  5. FPS'yi monitörünüzün yenileme hızına göre ayarlayın: Çeşitli platformlarda önerilen bir adım olan FPS'yi monitörünüzün yenileme hızına uygun şekilde ayarlayarak performansı optimize edin.
  6. Vanguard'ı silebilir ve yeniden yükleyebilirsiniz: Valorant'ın anti-hile sistemi olan Vanguard'ı silip yeniden yüklemek bazen sorunu çözebilir.
  7. Valorant'ı silin ve yeniden yükleyin: Oyun dosyalarınızda bir hata olabilir, bu nedenle Valorant'ı silip yeniden yüklemek sorunu çözebilir.
  8. Riot Games'e bildirin: Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, Riot Games'e bu konuda bir bildirim göndererek destek alabilirsiniz.

  Son olarak, unutmayın ki herkesin bilgisayarı farklıdır ve bu nedenle herhangi bir çözüm herkes için işe yaramayabilir. Ancak yukarıdaki adımları deneyerek sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

  Introducing a New Gaming Experience to Windows 11: AI-Powered Graphics Enhancement

  Microsoft is introducing a new AI-powered feature to Windows 11, which bears a striking resemblance to NVIDIA's DLSS technology. So, what does this innovation offer to users?

  With the rapid advancement of artificial intelligence, tech giants have increasingly integrated AI into their products and services. Most recently, we witnessed this with Samsung's "Galaxy AI" technology. Following suit, Microsoft is actively working on AI-driven enhancements, particularly for Windows 11.

  The latest addition to Windows 11's test version is called "Automatic Super Resolution," which closely mirrors DLSS in its functionality. But what exactly can users expect from this feature?

  "Automatic Super Resolution" will be incorporated into the Display Settings.

  This feature will utilize artificial intelligence to enhance the details and increase the resolution of supported games. However, Microsoft has yet to provide detailed information about this feature. Therefore, specifics regarding which games will support it and what exactly it will offer remain uncertain. Additionally, the hardware requirements to utilize this feature have not been clearly defined.

  Furthermore, another visual enhancement is being introduced to Windows 11. Dubbed "Enhanced Color Management," this feature will be particularly significant for HDR-supported OLED displays. Through this feature, monitor owners will be able to create custom color profiles for sRGB and DCI-P3, with automatic management of these profiles. However, to truly gauge the impact of this feature, we'll have to wait for its release and subsequent testing.

  Windows 11'e Yeni Bir Oyun Deneyimi Sunacak Yapay Zeka Destekli Özellik

  Microsoft, Windows 11 için yeni bir yapay zeka destekli özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, NVIDIA'nın DLSS özelliğine oldukça benzer nitelikte olacak. Peki, bu özellik kullanıcılara neler sunacak?

  Yapay zekanın etkin kullanımıyla birlikte teknoloji şirketleri, ürün ve hizmetlerinde yapay zekayı benimsemeye başladılar. Son olarak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, "Galaxy AI" teknolojileriyle yapay zekayı hayatımıza dahil etti. Microsoft da bu trende katılarak, özellikle Windows 11 için yapay zeka destekli yenilikler geliştirdi.

  Son haberlere göre, Microsoft'un yine Windows 11 için dikkat çekici bir yapay zeka özelliği üzerinde çalıştığı görülüyor. Windows 11'in son test sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik, "Automatic Super Resolution" adını taşıyor ve NVIDIA'nın DLSS teknolojisine oldukça benzemekte. Peki, Windows 11'in test aşamasındaki bu yeni özelliği, kullanıcılara ne sunacak?

  "Automatic Super Resolution", Ekran Ayarları içerisinde bulunacak.

  Ekran ayarları bölümüne eklenecek olan "Automatic Super Resolution" özelliği, desteklenen oyunlar için yapay zeka kullanarak görüntünün daha ayrıntılı olması için çözünürlüğü artıracak. Ancak Microsoft, bu özellikle ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, özelliğin hangi oyunlarda kullanılabileceği ve tam olarak neler sunacağı henüz belirsiz. Ayrıca, bu özellikten faydalanmak için gerekli donanım gereksinimleri de belirlenmemiş durumda.

  Ayrıca, Windows 11'e eklenen bir diğer özellik de görsel anlamda bir fark yaratacak gibi görünüyor. "Geliştirilmiş Renk Yönetimi" olarak adlandırılan bu özellik, HDR destekli OLED ekranlar için büyük önem taşıyacak. Bu özellik sayesinde monitör sahipleri, özel renk profilleri oluşturabilecekler ve bu profillerin yönetimi otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ancak, bu özelliğin gerçekten nasıl bir fark yaratacağını görmek için yayımlanmasını ve test edilmesini beklememiz gerekecek.